เตยหอม

ชื่อสมุนไพร : เตยหอม ชื่อเรียกอื่นๆ : เตยหอมใหญ่, เตยหอมเล็ก (ภาคกลาง), ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส),ใบส้มม่า (ระนอง), ส้มตะเลงเครง (ตาก), ส้มปู (แม่ฮ่องสอน), ส้มพอดี, ผักเก็งเค็ง (ภาคเหนือ), หวานข้าวไหม้ (เหนือ), ปาแนะออริง (ใต้), ปาแนก๊อจี (ไทยมุสลิม), ปานหนัน (นราธิวาส-ปัตตานี) และ พั้งลั้ง (จี…