หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalonicum Linn. ชื่อสามัญ : Shallot วงศ์ : AMARYLLIDACEAE หอมแดงเป็นพืชจำพวกผักเพื่อเก็บหัว ถือว่าพืชเศรษ…

หญ้าหนูต้น

ชื่อสมุนไพร : หญ้าหนูต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : โก่กำแล่น (ชัยภูมิ), หางไก่เถื่อน (อุบลราชธานี), มะพร้าวป่า, ศรีคันไชย (เชียงใหม่), หญ้าหนู (ปน), หอมแดง (กลาง), ลำพัน (จันทบุรี), ศรีคันไชย (เชียงใหม่), ว่านเคียงปืน, ซีบะ และ เซียอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dianella ensifolia (L.) DC. ชื่อสามัญ : – วงศ์ :…