หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalonicum Linn. ชื่อสามัญ : Shallot วงศ์ : AMARYLLIDACEAE หอมแดงเป็นพืชจำพวกผักเพื่อเก็บหัว ถือว่าพืชเศรษ…