ฟั่นด้อย

มันเทศ

ชื่อสมุนไพร : มันเทศ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยอดมันเทศ (มุกดาหาร), มันหลา (ปัตตานี), ยอดมันหลอง (ภูเก็ต), มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ),หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื้อ), ฟั่นด้อย (เมี่ยน), ด่อมังปร้างเร่น (ปะหล่อง) และ ฮวงกั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea batatas…