สะเดาอินเดีย

ชื่อสมุนไพร : สะเดาอินเดีย ชื่อเรียกอื่นๆ : ควินิน, ควินนิน และ คีนิน (ทั่วไป, ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. indica. ชื่อสามัญ : Indian Margosa Tree, Holy Tree, Margosa, อ่านเพิ่มเติม →

สะเดา

ชื่อสมุนไพร : สะเดา ชื่อเรียกอื่นๆ : สะเลียม (ภาคเหนือ), กะเดา (ภาคใต้), ผักสะเลม (ไทลื้อ), ตะหม่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ลำต๋าว (ลั้วะ), สะเรียม (ขมุ), ควินิน  (ทั่วไป) และจะตัง (ส่วย) ชื่อวิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม →