โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่อเรียกอื่นๆ : ยางพุด, มูกขาว (เลย), พุด (กาญจนบุรี), พุทธรักษา (เพชรบุรี), มูกมันน้อย, มูกมันหลวง, มูกหลวง, โมกเขา, โมกทุ่ง (ภาคเหนือ), โมกใหญ่ (ภาคกลาง), หนามเนื้อ (เงี้ยว-ภ อ่านเพิ่มเติม →